2218 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๘

รหัสสวนโมกข์ 294 - 311

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
294 07 ก.ค. 33 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........(1) ธรรมจักรคืออะไร? และทำไมกัน? มีประโยชน์อย่างไร? 1:41:27
........(2) ขอบคุณผู้ที่นำพุทธศาสนามาให้เรา 1:00:38
295 25 ก.ค. 34 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
........(1) หัวใจและความลับของพระธรรมจักร 1:32:15
........(2) พระธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและมนุษย์ 1:28:41
296 09 ก.พ. 33 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........(1) หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลกให้รอดอยู่ได้ 1:06:48
........(2) อนุโมทนาและธรรมปฏิสันถารการถวายปริญญา 0:55:08
297 18 ก.พ. 35 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
........หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้ 1:16:58
298 16 พ.ค. 35 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
........ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล - ลำธารหยุด 0:46:49
311 07 ส.ค. 22
........(1) ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา 1:17:03
........(2) ตอบคำถาม 0:46:30

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2218 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๘"