2220 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๐

รหัสสวนโมกข์ 321 - 328

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
321 12 ส.ค. 28 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 1:08:32
322 19 ส.ค. 27 "ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า "ธรรมะ" 1:17:34
323 21 ส.ค. 22 เค้าโครงของพุทธศาสนา 1:26:23
324 29 ก.ค. 31 ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา 1:37:53
325 18 มี.ค. 27 ทำไมจึงไม่รู้จักเข้าใจ และใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ 1:36:22
326 02 ธ.ค. 33 การมีธรรมะในการครองชีวิต 1:22:51
327 18 ส.ค. 25 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1:36:21
328 23 ก.ย. 27 ธรรมะและผู้มีธรรมะ 1:17:18

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2220 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๐"