2221 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๑

รหัสสวนโมกข์ 331 - 338

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
331 04 ก.พ. 22 ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ 1:38:31
332 26 ส.ค. 22 ประโยชน์ของการเป็นพุทธบริษัท 1:16:48
333 17-19 ส.ค. 27 แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนา 1:39:53
334 12 ส.ค. 26 แม่ คือ ผู้สร้างโลก 1:27:30
335 02 ก.พ. 28 รอยของพระธรรม 1:16:53
336 22 ส.ค. 30 ศาสนาของคู่กันกับชีวิต 1:21:44
337 30 ธ.ค. 27 ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก 1:06:32
338 26 ธ.ค. 26 สนทนาเรื่อง สติปัฏฐาน 1:59:23

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2221 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๑"