2222 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๒

รหัสสวนโมกข์ 341 - 348

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
341 16 ต.ค. 26 อะไร ๆ มันรวมอยู่สิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู" 1:14:29
342 19 ส.ค. 25 อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ 1:20:07
343 04 พ.ค. 23 อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา 0:54:44
........05 พ.ค. 23 อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา (ต่อ) 0:42:56
344 28 ม.ค. 31 การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนา 1:16:26
345 24 มี.ค. 31 จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ 1:26:22
346 25 เม.ย. 31 อุดมคติอนุบาล : การจัดการศึกษาระบบอนุบาล 1:35:53
347 20 ต.ค. 31 จิตวิทยาในพุทธศาสนา 1:39:19
348 24 ต.ค. 31 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง 1:13:39

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2222 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๒"