2224 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๔

รหัสสวนโมกข์ 361 - 368

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์์
361 16 ก.ค. 32 การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต 1:22:37
362 30 ก.ค. 32 ทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน 1:18:10
363 06 ส.ค. 32 ศึกษาธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์ 1:21:56
364 13 ส.ค. 32 ทำงานให้ประเสริฐ 1:20:48
365 26 ส.ค. 32 ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ 1:26:40
366 24 ก.ย. 32 การพัฒนาตามแนวแห่งพุทธศาสนา 1:58:34
367 21 ต.ค. 32 วิถีแห่งชีวิต 1:22:17
368 24 ต.ค. 32 โลกบ้าหรือธรรมะบ้า 1:11:31

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2224 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๔"