2228 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๘

รหัสสวนโมกข์ 421 - 431

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
421 05 มี.ค. 31 อตัมมยตา - ความไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที) 1:07:07
422 12 มี.ค. 31 การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ 1:05:54
423 19 มี.ค. 31 อตัมมยตาประยุกต์ 1:17:32
424 26 มี.ค. 31 อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง 1:18:52
425 02 เม.ย. 31 นิพพานสำหรับทุกคน 1:01:46
426 30 เม.ย. 31 วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน 0:50:00
427 07 พ.ค. 31 การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ (อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้) 0:57:37
428 14 พ.ค. 31 พระพุทธศาสนาทั้งกลม (ทั้งหมดครบถ้วน) 2:04:17
431 21 พ.ค. 31 อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:16:12

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2228 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๘"