2229 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๙

รหัสสวนโมกข์ 432 - 438

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
432 28 พ.ค. 31 ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา 0:47:54
433 04 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๑ - ๒๐ 1:18:06
........11 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๒๑ - ๔๐ 1:06:59
........18 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๔๑ - ๖๐ 1:52:51
........25 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๖๑ - ๘๐ 1:49:27
434 12 ส.ค. 32 พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก 1:13:49
435 09 ก.ย. 32 ชีวิตอันประเสริฐ 1:10:26
436 23 ก.ย. 32 ชีวิตว่าง 1:01:02
437 30 ก.ย. 32 ชีวิตกีฬา : ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา 0:50:10
438 10 ก.พ. 33 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน 1:02:35

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2229 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๙"