2231 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๑

รหัสสวนโมกข์ 451 - 455

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
451 14 เม.ย. 33 ขันตี ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:47:42
452 28 เม.ย. 33 ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:53
453 05 พ.ค. 33
..........................(1) สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:27
..........................(2) การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก
454 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๑ - ๔
........05 ม.ค. 34 (1) ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:16:31
........12 ม.ค. 34 (2) ตัวตน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:00:17
........19 ม.ค. 34 (3) สิ่งที่ไม่ปฏิกูล ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:19:14
........26 ม.ค. 34 (4) ความสุขสูงสุดที่แท้จริงบางอย่าง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:43:30
455 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๕ - ๗
........02 ก.พ. 34 (1) เครื่องราง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:39:20
........16 ก.พ. 34 (2) การอยู่กับนิพพาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:08
........02 มี.ค. 34 (3) ใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:22:59

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2231 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๑"