2232 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๒

รหัสสวนโมกข์ 456 - 457

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
456 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๘ - ๑๔
........23 มี.ค. 34 (1) เพศหญิง - เพศชาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:04:26
........30 มี.ค. 34 (2) การสืบพันธุ์และทายาท ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:21
........06 เม.ย. 34 (3) ของมีราคาถูกที่สุด ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:49
........13 เม.ย. 34 (4) ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:58:07
........20 เม.ย. 34 (5) อตัมมยตาของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:06:15
........27 เม.ย. 34 (6) เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:57:48
.........01 พ.ค. 34 (7) ธรรมะทำไมกัน(ธรรมะที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด)ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:54
457 ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ คัดมาเฉพาะภาษาไทย
........01 ธ.ค. 31 (1) การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง 0:42:05
........02 ธ.ค. 31 (2) การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 0:45:09
........05 ธ.ค. 31 (3) การควบคุมแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 0:37:48
........06 ธ.ค. 31 (4) การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 0:44:30
........07 ธ.ค. 31 (5) สรุปปฏิจจสมุปบาท 0:33:35
........07 ธ.ค. 31 (6) อริยสัจจ์ 0:52:17

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2232 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๒"