2233 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๓

รหัสสวนโมกข์ 458 - 462

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
458 6-12 ม.ค. 32 ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ คัดมาเฉพาะภาษาไทย
...........................(1) ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ 0:41:35
...........................(2) ความหมายของอริยสัจจ์ 0:44:20
...........................(3) ทุกขอริยสัจจ์ 0:44:44
...........................(4) ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ 0:46:29
...........................(5) ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ 0:40:12
...........................(6) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ 0:51:06
...........................(7) สรุปใจความสำคัญเรื่องอริยสัจจ์ 0:39:57
461 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑.
........19 ก.ย. 32 (1) การทำความเข้าใจให้ถูกต้องจนเกิดกำลังใจในการปฏิบัติ 0:42:20
........20 ก.ย. 32 (2) ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา 0:45:38
........21 ก.ย. 32 (3) ความประเสริฐของพระธรรม (ที่จำเป็นจะต้องทราบ) 0:47:51
462 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๒.
........18 มี.ค. 33 (1) ปฏิจจสมุปบาท 1:13:34
........23 มี.ค. 33 (2) ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ 1:29:32
........24 มี.ค. 33 (3) ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา 1:28:59

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2233 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๓"