2235 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๕

รหัสสวนโมกข์ 465 - 466

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
465 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๕
........23 ต.ค. 33 (1) ธรรมปริทรรศน์สำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา 1:53:09
........24 ต.ค. 33 (2) สรุปแนวการปฏิบัติโดยสังเขป 1:50:08
........27 ต.ค. 33 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ 1:54:34
466 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๖.
........26 พ.ย. 33 (1) เรื่องของชีวิต คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท 1:17:54
........27 พ.ย. 33 (2) แนวการปฏิบัติอานาปานสติ 1:54:41
........28 พ.ย. 33 (3) ธรรมะที่ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท 1:09:37

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2235 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๕"