2236 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๖

รหัสสวนโมกข์ 467 - 468

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
467 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๗
........23 ธ.ค. 33 (1) ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๑ 1:52:34
........24 ธ.ค. 33 (2) ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๒ 1:52:43
........28 ธ.ค. 33 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ 1:43:44
468 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๘.
........14 ก.พ. 34 (1) ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๑ : ธรรมทำไมกัน 1:48:38
........18 ก.พ. 34 (2) ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๒ : ธรรมอย่างไรกัน 1:50:55
........19 ก.พ. 34 (3) ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๓ : ธรรมให้อะไรกัน 1:48:53

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2236 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๖"