2237 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๗

รหัสสวนโมกข์ 471 - 472

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
471 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๙
........14 เม.ย. 34 (1) จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึกษาปฏิบัติธรรม 1:41:37
........15 เม.ย. 34 (2) เหตุผลในการปฏิบัติธรรม 1:39:36
........16 เม.ย. 34 (3) ความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม 1:52:10
472 อบรมคณะสมาชิกค่ายเจริญปัญญา
........17 เม.ย. 34 (1) ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 1:54:22
........18 เม.ย. 34 (2) พรหมจรรย์และอาทิพรหมจรรย์ 1:43:47
........19 เม.ย. 34 (3) พรหมจริยปริโยสาน : จุดจบแห่งพรหมจรรย์ 1:26:38

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2237 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๗"