2239 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๙

รหัสสวนโมกข์ 474 - 481

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์
474 7 ก.พ. 34 (1) การดำเนินชีวิตด้วยธรรมะของคนในมัชฉิมวัย 0:48:49
........8 ก.พ. 34 (2) การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาของคนในมัชฉิมวัย 0:59:20
........9 ก.พ. 34 (3) การดำเนินชีวิตของคนในปฐมวัย 0:44:53
475 25 ธ.ค. 35 พระคุณของแม่ 0:37:45
476 14 ธ.ค. 35 พระพุทธองค์ยังทรงรอเราอยู่ 0:56:35
477 19 ธ.ค. 35 สุดยอดความถูกต้อง คือ นิพพาน 0:52:55
478 27 ธ.ค. 35 นิพพานอย่างของพระพุทธเจ้า (โดยสังเขป) 0:54:42
481 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒
........17 ส.ค. 32 (1) ธรรมะกับคนเรา 0:55:50
........18 ส.ค. 32 (2) ขันธ์ห้า 0:59:51
........19 ส.ค. 32 (3) อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต 1:14:58

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2239 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๙"