2240 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๐

รหัสสวนโมกข์ 482 - 483

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์
482 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๓
........19 ส.ค. 33 (1) "ชีวิตที่มีพื้นฐาน, สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิต" 1:38:22
........22 ส.ค. 33 (2) การควบคุมกระแสแห่งชีวิต 1:37:49
........24 ส.ค. 33 (3) เรื่องสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์ คือ นิพพาน 1:27:46
483 30 เม.ย. 32 (1) แผนการของชีวิต 1:05:15
........1 พ.ค. 32 (2) จุดมุ่งหมายของชีวิต (ความไม่เห็นแก่ตัว) 1:03:33
........2 พ.ค. 32 (3) สัจจะของชีวิต (ความไม่ใช่ตัว) 1:09:52

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2240 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๐"