2241 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๑

รหัสสวนโมกข์ 484 - 488

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
484 8 เม.ย. 34 อบรมสามเณรบวชภาคฤดูร้อน
........การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ 1:45:00
485 10-14 ก.พ. 36 (1) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : ประมวลแห่งพรหมจรรย์ 1:16:15
........10-14 ก.พ. 36 (2) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : ฉันทมูลกา 1:41:45
........10-14 ก.พ. 36 (3) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : มนสิการสัมภวา 1:01:55
........10-14 ก.พ. 36 (4) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : ผัสสสมุทยา 1:25:09
........10-14 ก.พ. 36 (5) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : สมาธิปมุขา 0:22:25
486 10 มี.ค. 30
........(1) ก ข ระดับศีลธรรม 1:18:16
........(2) บทกลอน ก ข ระดับศีลธรรม 0:06:39
487 11 มี.ค. 36 ทำไมจึงปฏิบัติวิปัสสนาไม่สำเร็จ 1:01:23
488 27 ก.พ. 36 สถาบันของพระพุทธเจ้า 0:48:05

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2241 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๑"