2307 ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต

รหัสสวนโมกข์ 5107

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5107 ชุด "ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต" 24 ม.ค. - 28 มี.ค. 30
..........ข้อควรทราบทั่วๆไปเกี่ยวกับชีวิต 1:46:47
..........ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 1:32:56
..........คุณค่าของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต 1:15:53
..........กระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:09:31
..........การพัฒนาสัญชาตญาณแห่งชีวิต 1:52:35
...........เราจะได้อะไรจากการพัฒนาชีวิต 1:24:18
..........ชีวิตพื้นฐานกับชีวิตสุดยอด 1:28:47
..........ชีวิตเย็น 1:21:16
..........ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ 1:16:34
..........สรุปสัจจะเกี่ยวกับชีวิต 1:54:23

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2307 ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต"