2314 พุทธธรรมประยุกต์

รหัสสวนโมกข์ 5204

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา
5204 ชุด "พุทธธรรมประยุกต์" 7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 27
..........สิ่งที่ ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวัน 1:09:35
..........สิ่งที่ต้องรู้จักต่อจากนิวรณ์ คือ กิเลส และ อนุสัย 1:27:35
..........สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สามต่อจากกิเลส คือ กรรม และการเกิดกรรม 1:08:20
..........สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สี่ คือ ทุกข์ 1:11:47
..........การดับทุกข์ และวิธ๊ประยุกต์ 1:38:06
..........ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของพระนิพพาน 1:14:41
..........นิพพาน จุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์ 1:51:07
..........พระอรหันต์ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จแห่งพุทธธรรมประยุกต์ 2:04:47
..........พระเสขะและบุถุขนคือผู้ที่ยังต้องมีพุทธธรรมประยุกต์ 1:29:07
..........ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์ 1:19:16
..........ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์(ต่อ) 1:26:02
..........ธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป 1:37:14
..........ธรรมะประยุกต์ในระดับชาติ-ระดับโลก 1:42:08

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2314 พุทธธรรมประยุกต์"