2318 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

รหัสสวนโมกข์ 5208

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5208 ชุด "สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู" 7 ม.ค. - 31 มี.ค. 27
..........ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา 1:31:42
..........ข้อควรทราบก่อนการลงมือปฏิบัติ 1:32:26
..........วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป 1:40:57
..........การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน 1:09:02
..........การปฏิบัติในอิริยาบถยืน 0:39:36
..........การปฏิบัติในอิริยาบถนอน และอื่นๆ 1:51:18
..........สรุบโครงร่างและการปฏิบัติในผลนั้น 1:32:17
..........การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง 1:07:00
..........การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา 1:19:03
..........การเห็นเป็นสักว่าธาตุ(ตามธรรมชาติ) 1:08:10
..........การเห็นความเป็นอิทัปปัจยตา 1:26:24
..........ธรรมะสัจจะของสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู 1:46:46

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2318 ศิลปแห่งการครองชีวิต"