2319 สันติภาพของโลก

รหัสสวนโมกข์ 5209

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา์์
5209 ชุด "สันติภาพของโลก" 5 ก.ค. - 27 ก.ย. 29
..........ทำไมจึงปรารถเรื่องสันติภาพ 1:18:03
..........สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ 1:20:57
..........เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ 1:20:46
..........สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ 1:38:13
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาทิฏฐิ,สัมมาสังกัปปัปะ) 1:59:00
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวาจา,กัมมันตะ,อาชีโว) 1:39:53
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวายามะ) 1:46:46
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาสติ) 1:21:40
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาสมาธิ) 1:39:10
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาญาณะ) 1:32:21
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวิมุตติ) 1:28:14
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวิหาโร) 1:51:27
..........จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ 1:53:10

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2319 สันติภาพของโลก"