2323 หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

รหัสสวนโมกข์ 5303

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5303 ชุด "หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่" 3 ก.ค. - 25 ก.ย. 25
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา 1:41:47
..........จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ ครั้งที่ ๑ 0:58:26
..........จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ ครั้งที่ ๒ 1:21:58
..........สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา 1:10:45
..........การอยู่ด้วยปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคต 1:07:36
..........สิ่งที่เรียกว่าการเกิด 1:10:50
..........สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า 1:13:15
..........นิพพานในทุกแง่ทุกมุม 1:11:51
..........สิ่งที่เรียกว่า สังสารวัฏฏ์ 1:26:19
..........สิ่งที่เรียกว่า โลกและธรรม 1:17:23
..........พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 1:37:21

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2323 หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่"