2324 อะไรคืออะไร?

รหัสสวนโมกข์ 5304

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา
5304 ชุด "อะไรคืออะไร" 1 เม.ย. - 24 มิ.ย. 21
..........การศึกษาคืออะไร.......................................................................................1:53:55
..........การงานคืออะไร .........................................................................................1:25:18
..........การสังคมคืออะไร .......................................................................................1:14:29
..........ศาสนาคืออะไร .............................................................................................1:36:42
..........การทำบุญสุนทรทานคืออะไร ........................................................................1:03:44
..........ชีวิตคืออะไร ................................................................................................1:08:12
..........ทรัพย์สมบัติคืออะไร .....................................................................................1:01:01
..........เศรษฐกิจคืออะไร .........................................................................................1:00:23
..........หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร ..................................................................1:43:05
..........ตัวตนคืออะไร ...............................................................................................1:32:01
..........การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ........................................................................1:05:38
..........สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร .....................................................................1:04:57
..........การบวชคืออะไร ............................................................................................1:05:04

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2324 อะไรคืออะไร"