2325 อานาปานสติบรรยาย

รหัสสวนโมกข์ 5305

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / ชุด / ระยะเวลา์์ / วันที่แสดง
5305 ชุด "อานาปานสติบรรยาย" 3 ก.ค. - 25 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑,๒ 1:34:48 3 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๓,๔ 2:10:13 3 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 1:31:03 10 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑-๔ 2:36:46 17 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย สรุปขั้นที่ ๑,๒,๓,๔ 1:37:35 31 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๕,๖,๗ 1:24:58 7 ส.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๘ 1:10:28 11 ส.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๙,๑๐ 1:46:17 21 ส.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๑,๑๒,๑๓ 1:26:07 4 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ 1:26:23 4 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๔ 1:13:46 11 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๕ 1:13:46 18 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๖ 1:53:43 25 ก.ย. 14

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2325 อานาปานสติบรรยาย"