2327 อตัมมยตา ชุดที่ ๒

รหัสสวนโมกข์ 5307

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5307 ชุด "อตัมมยตา ชุดที่ ๒" 25 มี.ค. - 13 พ.ค. 32
..........อานิสงค์ครอบจักรวาลของอตัมมยตา 1:01:21
..........อตัมมยตากับพระรัตนตรัย 0:58:58
..........อตัมมยตากับไตรสิกขา 0:50:48
..........อตัมมยตากับไตรสัทธรรม 1:03:54
..........อตัมมยตากับเด็กๆและยุวชน 1:24:02
..........อตัมมยตาทั้งเพื่อชาวบ้านและชาววัด 1:08:10
..........อตัมมยตามีได้ทุกสาขาอาชีพ 1:11:32

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2327 อตัมมยตา ชุดที่ ๒"