2331 อิทัปปัจจยตา

รหัสสวนโมกข์ 5402

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5402 ชุด "อิทัปปัจจยตา" 1 ม.ค. - 25 มี.ค. 15
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพุทธพจน์ที่ถูกมองข้าม 2:15:19
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นวิชาหรือศาสตร์ทั้งปวง 2:05:31
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นตัวเราในทุกความหมายทุกอริยาบถ 1:42:55
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพระเจ้า 1:36:24
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นวิวัฒนาการทุกแขนงแห่งชีวิต 1:25:32
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นธรรมทั้งปวงหรือทุกสิ่งรอบตัวเรา 1:34:37
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพระรัตนตรัยหรือไตรสิกขา 1:56:24
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งต่อรองเพื่อความเข้าใจระหว่างศาสนา 2:00:08
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ 3:12:53
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎเหนือกฎทั้งหลาย 1:42:24
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรม, กรรม และกัมมักขัย 2:13:21
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรม, กรรม และกัมมักขัย 1:50:41
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นปฏิจจสมุปบาทต่างๆแบบ 2:44:28

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2331 อิทัปปัจจยตา"