2332 นวกานุศาสตร์ ปี ๒๕๑๔

รหัสสวนโมกข์ 5403

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา์์
5403 ชุด "นวกานุศาสตร์ (อบรมพระภิกษุนวกะในพรรษา ปี 2514)" 12 ก.ค. - 15 ก.ย. 14
..........การบวช 1:07:09
..........การบวชคือการประพฤติพรหมจรรย์ 0:49:24
..........ความหมายของคำเกี่ยวกับการบวช 0:53:28
..........พระธรรมชาติ 0:52:30
..........กิจวัตรของพระธรรมชาติ 1:06:42
..........จุดมุ่งหมายของการบวช 0:53:26
..........จะเป็นพระให้ได้มากอย่างไร 0:59:08
..........จะเป็นพระให้ได้มากอย่างไร(ต่อ) 1:06:21
..........สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีตรง 1:06:13
..........พ่อแม่เกิดเรามาเพื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้า 0:56:48
..........ถ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องมองสิ่งๆอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามอง 0:58:09
..........ปาฏิหาริย์ 0:58:29
..........การเข้าถึงความจริงหรือธรรม 0:59:23
..........ธรรมะที่ลูกของพระพุทธเจ้าควรปฏิบัติ 1:01:59
..........เราต้องทำให้ถูกพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า 0:55:23
..........ทุกเรื่องตั้งต้นมาจากเวทนา 1:08:12
..........ศึกษาพุทธศาสนาจากเวทนา 1:15:02
..........ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม 1:02:24
..........ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม ครั้งที่ ๒ 0:59:47
..........ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม ครั้งที่ ๓ 1:00:59
..........โอวาทอุปสมบท 1:32:21

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2332 นวกานุศาสตร์"