2334 ศีลธรรมกลับมา

รหัสสวนโมกข์ 5405

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5405 ชุด "ศีลธรรมกลับมา (ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ)" 9 มิ.ย. 21 - 21 มิ.ย. 24
..........ธรรมะทำไมกัน 0:30:57
..........ธรรมะโดยวิธีใดกัน 0:30:40
..........ธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่ 0:29:21
..........ธรรมะในฐานะลัทธิการเมือง 0:29:42
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจ 0:31:06
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบการศึกษา 0:31:13
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบการดำเนินชีวิต 0:29:50
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบการพัฒนามนุษย์ 0:29:33
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 0:30:13
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวแทนของศาสนา 0:29:38
..........ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่หายไปจากระบบการศึกษา 0:30:35
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่รีบด่วนของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน 0:31:36
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรีบกลับมา 0:29:38
..........ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมา 0:29:53
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่รีบด่วนของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน 0:31:34
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างมีตัวตนและไม่มีตัวตน 0:31:12
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องมี มิใช่เพียงแต่เรียนรู้ 0:30:27
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ให้เกิดบุญกุศลอันแท้จริง 0:31:26
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นพระเจ้า 0:30:20
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณแห่งประชาธิปไตย 0:29:57
..........ธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 0:31:05
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่โลกสำนึกพระคุณน้อยเกินไป 0:30:34
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวา 0:27:53
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความถูกฝาถูกตัว 0:29:38
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความมีหัวมีหาง 0:29:23
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการควบคุมคางควบคุมคอ 0:29:33
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการการถอนตอแล้วลงหลัก 0:30:42
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัว 0:29:31
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตน 0:28:40
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าเกิดมาเป็นเพียงคนยังมิใช่มนุษย์ 0:30:22
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าถ้าเป็นชาวพุทธก็หมดปัญหา 0:31:32
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าปัญญาต้องคู่กับสติ 0:29:24
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมา 0:28:18
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าวิชชาต้องส่องแสง 0:30:07
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าการลงแรงต้องคุ้มค่า 0:31:01
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น 0:28:47

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2334 ศีลธรรมกลับมา"