2335 ปรมัตถธรรมกลับมา

รหัสสวนโมกข์ 5406

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5406 ชุด "ปรมัตถธรรมกลับมา (ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ)" 19 ก.ค. 24 - 21 ธ.ค. 29
..........ปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างไสว 0:30:52
..........ปรมัตถธรรมหมดไปจิตใจมืดมน 0:28:51
..........มัวเป็นแต่คนมนุษย์ก็ไม่มี 0:28:02
..........ศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด 0:30:34
..........ศีลธรรมถอยถดต้องเพิ่มปรมัตถธรรม 0:30:37
..........คนทำบาปกรรมเพราะขาดสัมมาทิฏฐิ 0:29:52
..........คนมีสติย่อมดำริโดนแนวแห่งปรมัตถ์ 0:28:43
..........ถ้าจะให้รวบรัดต้องเริ่มที่รากฐาน 0:30:41
..........การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 0:30:58
..........ถ้าจะให้เย็นฉ่ำต้องมีการลดแห่งกิเลส 0:29:14
..........มัวแก้กันแต่ปลายเหตุ ปัญหาก็เพิ่มพูน 0:30:45
..........ผู้มีกำลังสมบูรณ์ มีหน้าที่ป้องกันปัญหา 0:30:45
..........โลกกำลังเสียแรงงานและเวลาอย่างสูญเปล่า 0:30:22
..........วิกฤตการณ์ในโลกของเราไม่มีใครรับผิดชอบ 0:31:14
..........เพราะเราไม่รู้รอบคอบในเรื่องของตถตา 0:28:53
..........ถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถาก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัท 0:28:19
..........ภาวะแย้งขัดต้องไม่มีในแวดวงแห่งศีลธรรม 0:28:53
..........ทุกศาสนาต่างชักนำสัตว์โลกไปโดยไม่เกิดภาวะขัดแย้ง 0:30:02
..........ความผิดพลาดร้ายแรงคือความที่เราขาดพระเจ้า 0:34:19
..........ไม่ต้องแตกร้าวเพราะมีศาสนาต่างกัน 0:28:32
..........พระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าในหัวใจมนุษย์ 0:28:19
..........ปฏิญญาว่าเป็นชาวพุทธแต่เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้า 0:29:09
..........ชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจยตา 0:29:54
..........ไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพาน 0:30:08
..........ปรมัตถวิจารย์เกี่ยวกับพระคุณของแม่ 0:29:34
..........ถ้าจะให้มีผลแน่ๆต้องให้พระเจ้าเผด็จการ 0:29:43
..........จะโชติช่วงชัชวาลต้องกล้าหาญทางจริยธรรม 0:27:17
..........ยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต้องเสียสละและอดทน 0:30:12
..........ถ้าเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะก็เป็นโมฆะเสียมากมาย 0:30:29
..........คนทั้งหลายส่วนมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลส 0:30:25
..........กิจกรรมทางเพศเป็นความรู้สึกเพียงวูบเดียว 0:31:34
..........คนเดินทางเปลี่ยวคือผู้อยู่ด้วยความประมาท 0:30:20
..........ภาวะที่เรียกกันว่าความอุบาทว์ล้วนเกิดมาจากความไร้ศีลธรรม 0:30:43
..........เรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ 0:29:02
..........พวกที่เป็นธรรมทายาทต้องมีนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ 0:29:45
..........ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณีมีชื่อว่าธรรมสัจจะ 0:29:50
..........ผู้ประกอบด้วยธรรมย่อมทำการงานอย่างเป็นสุข 0:30:04
..........จะพ้นจากทุกข์นั้นต้องพ้นจากสุขด้วย 0:29:53
..........ความสุขกับความสนุกนั้นเป็นของคนละอย่างต่างกัน 0:30:17
..........ปี เดือน คืน วันที่ไม่กัดเจ้าของ 0:28:40
..........ถ้ากิเลสไม่ยึดครองจิตมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเอง 0:30:38
..........เกิดกิเลสแต่ละเพลงเพราะทำผิดเมื่อผัสสะ 0:31:33
..........การปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ของตนๆ 0:29:58
..........แผ่นดินทองของแต่ละคนต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรม 0:31:09
..........เมื่อพอใจในหน้าที่ที่กำลังกระทำก็มีสวรรค์อยู่ ณ ที่นั้นเอง 0:30:36
..........เมื่อไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่อะไร 0:31:03
..........ทำไมจึงต้องใช้คำว่า กลับมาๆ 0:30:40
..........ปรมัตถธรรมกลับมาในลักษณะที่เป็นหัวใจ 0:30:52
..........ปัญญามาก่อนสิ่งใดก็ปลอดภัยทุกอย่าง 0:30:46
..........ธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรม 0:29:40
..........หน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่น 0:29:27
..........เมื่อมีหน้าที่สำคัญๆจงกระทำด้วยจิตว่าง 0:29:42
..........หน้าที่ทุกอย่างนั่นแหละคือตัวแท้ของธรรมะ 0:30:44
..........ถ้าเป็นกิจกรรมของหมู่คณะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสามัคคี 0:30:35
..........เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง 0:31:07
..........การปฏิบัติที่ถูกทางต้องให้ปัญญามาก่อน 0:30:02
..........แม้แก่ลูกเล็กเด็กแดงเราก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น 0:29:36
..........การปฏิบัติธรรมทุกขั้นมีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนตัวตน 0:31:06
..........ปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ (ตายเกิด-ตายสูญ, นรก-สวรรค์, โอปปาติกะ) 0:30:27
..........ปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ (นิพพาน) 0:30:22
..........โลกียะและโลกุตตระที่นี่มิใช่ต่อตายแล้ว 0:30:40
..........ความว่างในฐานะที่เรายังเข้าใจผิดกันอยู่ 0:30:24

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2335 ปรมัตถธรรมกลับมา"