2336 ธรรมสัจจปกิณณกะ

รหัสสวนโมกข์ 5407

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5407 ชุด "ธรรมสัจจปกิณณกะ" 7 ม.ค. - 25 มี.ค. 21
..........แก่นพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไป 1:03:46
..........เรื่องของวันเด็ก 1:16:20
..........ข้อปฏิบัติทั้งหมดสรุปอยู่ในคำเพียงคำเดียวคือความไม่ยึดมั่น 1:34:39
..........ความรักเพื่อนมนุษย์ 1:25:29
..........ไตรยางค์ของความเป็นไทย 1:29:47
..........ทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัย 1:31:37
..........ทางออกที่สามของโลกแห่งยุคปัจจุบัน 1:29:52
..........หัวใจของธัมมสัจจสำหรับทุกคน 1:20:15
..........ปัญหาที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสัจจะ 1:36:00
..........ธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า 1:38:00
..........ธรรมสัจจะเกี่ยวกับการอุทิศ 1:19:31
..........ธรรมสัจจะกับสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ 1:44:29

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2336 ธรรมสัจจปกิณณกะ"