2401 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๒

รหัสสวนโมกข์ 6101 - 6110

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
.......... อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๙
6101 15 ก.ค. 19 ประโยชน์จากการบวช 0:59:21
6102 16 ก.ค. 19 บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง 1:03:14
6103 20 ก.ค. 19 วัตถุที่ตั้งของการบวช 0:52:40
6104 22 ก.ค. 19 การเป็นอยู่อย่างนักบวช 0:54:02
6105 11 ส.ค. 19 การทำจิตให้ยิ่ง 0:53:32
6106 9 ก.ย. 19 วัดป่า พระเถื่อน 1:03:11
6107 10 ก.ย. 19 ปริญญาจากสวนโมกข์ 1:03:17
6108 12 ก.ย. 19 หัวใจของพุทธศาสนา 1:03:25
6109 13 ก.ย. 19 การทำงานเพื่องาน 1:03:30
6110 19 ก.ย. 19 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา 1:02:35

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2401 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๒"