2402 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๓

รหัสสวนโมกข์ 6111 - 6120

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
..........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๙
6111 20 ก.ย. 19 ศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรม 1:03:22
6112 24 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่ากาลามสูตร 1:03:23
6113 28 ก.ย. 19 จิตเต็มสำนึก ๒ ชนิด 1:03:28
6114 29 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่ากิเลส 1:02:26
6115 30 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า 1:03:13
..........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๒
6116 6 ส.ค. 22 พระพุทธเจ้า 1:03:18
6117 14 ส.ค. 22 ตัวตน ๒ แบบ 0:52:14
6118 28 ส.ค. 22 สันทิฏฐิโก 1:03:15
อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
6119 23 ต.ค. 26 ธรรมะกับความเป็นบรรพชิตและฆราวาส 1:03:39
6120 24 ต.ค. 26 แผ่นดินรองรับร่างกาย ธรรมะรองรับจิตใจ 0:57:06

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2402 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๓"