2404 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๕

รหัสสวนโมกข์ 6122

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6122 อบรมพระนวกะในพรรษา และผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา พ.ศ. ๒๕๓๑
..........14 ต.ค. 31 เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 0:50:08
..........15 ต.ค. 31 ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา 0:54:15
..........16 ต.ค. 31 ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ 0:55:51
..........18 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฎี 1:01:21
..........19 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ 0:59:34
..........20 ต.ค. 31 การปฏิบัติเพื่อมีสติในอริยาบถ ภาคผนวก 0:54:36
..........21 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา 0:56:35
..........22 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา 1:00:21
..........23 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา 1:02:23
..........24 ต.ค. 31 สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ 1:01:23

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2404 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๕"