2410 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๑

รหัสสวนโมกข์ 6308 - 6309

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6308 14-17 ก.พ. 25 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๕
..........ประโยชน์ของสมาธิภาวนา 1:04:59
..........หลักความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิต 1:06:11
..........การปฏิบัติชนิดที่เป็นการกำจัดกิเลสออกไปจากจิต 1:06:32
..........อาคันตุกะของจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อไร 1:05:40
..........สมถวิปัสสนาปัญหา 0:53:08
6309 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๖
..........19 มี.ค. 16 ความหมายของคำว่า สมาธิภาวนา 1:00:05
..........20-21 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 0:55:52
..........22 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๒ เพื่อการได้ญาณทัสสนะ 0:55:01
..........23 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๓ เพื่อการมีสติสัมปชัญญะ 0:57:27
..........27 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๔ เพื่อการสิ้นอาสวะ 1:00:14

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2410 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๑"