2412 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๓

รหัสสวนโมกข์ 6313 - 6314

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6313 13-26 ต.ค. 20 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๐
..........ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร? 0:19:15
..........การบังคับความรู้สึก 1:03:55
..........ความสำคัญของการบังคับความรู้สึก 0:57:57
..........อุบายวิธีในการบังคับความรู้สึก 1:01:07
..........อานิสงค์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก 1:19:02
6314 8-12 เม.ย. 26 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๖
..........เราจะศึกษาธรรมกันอย่างไร? 1:10:38
..........เราจะได้รับอะไรจากธรรม? 1:19:48
..........ตัวแท้ของธรรมคืออะไร? 1:08:21
..........ปฏิบัติธรรมกันอย่างไร? 1:13:17
..........ปฏิบัติธรรมกันเมื่อไร? 1:11:59

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2412 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๓"