2416 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๗

รหัสสวนโมกข์ 6318

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6318 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๓ (๒)
..........7 ก.ย. 33 ระวังอย่างให้โง่เท่าเดิม 1:01:15
..........8 ก.ย. 33 สิ่งที่เรียกว่า "กิเลส" 1:00:28
..........9 ก.ย. 33 การละกิเลสหรือการดับทุกข์ 1:01:38
..........10 ก.ย. 33 การฝึกสมาธิ 1:01:22
..........14 ก.ย. 33 "สิ่งที่เรียกว่า "ปฏิจจสมุปบาท" 1:02:34
..........15 ก.ย. 33 ความเห็นแก่ตัว 1:00:32
..........16 ก.ย. 33 นิพพาน 0:59:35
..........21 ก.ย. 33 พระพุทธเจ้าพระองค์จริง 1:01:33
..........22 ก.ย. 33 สิ่งที่เรียกว่า "ศาสนา" 1:00:30
..........30 ก.ย. 33 การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 1:00:14
..........5 ต.ค. 33 ปัญหา ถาม - ตอบ 1:22:24

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2416 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๗"