2418 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๙

รหัสสวนโมกข์ 6320

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6320 17 ส.ค.-12 ต.ค. 29 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙
..........1. หลักพื้นฐานในการบวช : 1.การอยู่อย่างต่ำ 2.บังคับตัวเอง 1:19:56
..........2. 2.1 ไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่ 1:08:44
..........2.2 การทำประโยชน์ผู้อื่นคือการกระทำประโยชน์ตนเอง
..........3. อย่าเป็นทาสของอายตนะ 1:18:44
..........4. มูลเหตุทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะ 1:30:17
..........5. บังคับตัวเองดีกว่า, เราต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณ 0:38:28
..........6. ศาสนาชนิดที่ไม่เป็นศาสนา 0:57:15
..........7. อยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรม 1:06:15
..........8. สุญญตาในฐานะที่เป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนา 1:05:15

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2418 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๙"