2421 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๒

รหัสสวนโมกข์ 6412 - 6419

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗
6412 26 ก.ย. 27 ศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมขั้นสุดท้าย 1:00:03
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๘
6413 18 ส.ค. 28 การบวชคือการบังคับตัวเอง 0:48:19
6414 25 ส.ค. 28 ความไม่ประมาทในการบวช 0:50:13
6415 1 ก.ย. 28 มูลเหตุที่ทำให้ต้องมีธรรมะ 0:58:04
6416 9 ก.ย. 28 ธรรมวินัย และการปฏิบัติ 1:00:10
6417 15 ก.ย. 28 การปฏิบัติไม่ผิด 1:35:59
6418 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๘
..........6 ก.ย. 28 การบวชและการลาสิกขา 1:03:41
6419 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๑
..........30 ต.ค. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 1:00:25
..........31 ต.ค. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 1:01:35
..........1 พ.ย. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 1:01:36

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2421 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๒"