2423 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๔

รหัสสวนโมกข์ 6422 - 6423

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6422 19-24 เม.ย. 31 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
..........ใจความสำคัญของพุทธศาสนาคืออะไร? 0:52:51
..........ขอบวงของหลักวิชาในพุทธศาสนาคืออะไร? 0:55:47
..........ผลสุดท้ายของการปฏิบัติพุทธศาสนาคืออะไร? 0:59:24
..........วัตถุสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร? 0:53:38
..........ลักษณะเฉพาะบางประการของพุทธศาสนาคืออะไร? 0:56:22
6423 7-112 ต.ค. 33 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
..........ปัญหาที่เกี่ยวกับคำ (ภาษาคน - ภาษาธรรม) 0:59:38
..........กิเลส ระบบกิเลส และการเกิดกิเลส 1:00:26
..........ความสิ้นกิเลส 0:59:38
..........อัตตา และอนัตตา 0:58:55
..........ความเห็นแก่ตัว 0:58:06
..........หลักธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ 0:52:22

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2423 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๔"