2503 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๗

รหัสสวนโมกข์ 821 - 825

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
821 ธรรมะเท่าที่ควรรู้
.......29 ม.ค. 25 (1) ธรรมะเท่าที่ควรรู้ 1:06:40
.......30 เม.ย. 25 (2) การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 1:15:43
.......822 ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก
.......7 เม.ย. 27 (1) ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก 1:17:47
.......8 เม.ย. 27 (2) ปกิณณกธรรมสำหรับนักศึกษา 1:21:20
823 นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
.......13 ส.ค. 25 (1) นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ 1:23:33
.......15 ส.ค. 25 (2) การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 1:17:10
824 31 ธ.ค. 26 ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์ 2:05:13
825 12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 3:27:27

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2503 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๗"