2504 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๘

รหัสสวนโมกข์ 826 - 828

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
826 ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม
.......18 ก.ค. 26 (1) ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม 1:16:07
.......18 ก.ค. 26 (2) การระงับข้อขัดแย้งด้วยสัมมาทิฎฐิ 1:17:57
.......16 ส.ค. 16 (3) ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ 1:00:14
.......16 ส.ค. 16 (4) การเมืองเรื่องศีลธรรม 0:29:48
827 ธรรมที่เกี่ยวกับชีวิต
.......9 ส.ค. 24 (1) ความทุกข์ 1:18:55
.......10 ส.ค. 24 (2) นิพพาน 1:18:10
.......11 ส.ค. 24 (3) อริยมรรค 1:14:23
828 6 มิ.ย. 30 พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต 3:30:40

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2504 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๘"