2505 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๙

รหัสสวนโมกข์ 831 - 832

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
831 ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์
.......25 ก.พ.24 (1) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของชีวิต 1:16:59
.......26 ก.พ. 24 (2) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา 1:14:41
.......27 ก.พ. 24 (3) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการสังคม 1:03:58
.......28 ก.พ. 24 (4) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหากามารมณ์ 1:19:30
832 ธรรมะคือวิทยาการของธรรมชาติ
.......25 ต.ค. 22 (1) ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ 1:26:42
.......26 ต.ค. 22 (2) ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย 1:08:49
.......27 ต.ค. 22 (3) ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย(ต่อ) 1:16:14
.......28 ต.ค. 22 (4) ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา 1:24:11
.......29 ต.ค. 22 (5) ผลที่ได้รับจากศาสนา 0:51:23

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2505 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๙"