2508 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๒

รหัสสวนโมกข์ 836

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
836 7-14 เม.ย. 33 อบรมคณะสมาชิกค่ายดับทุกข์ ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
.......(1) ปัญหาคาราคาซังที่ควรปรารภ 1:19:29
.......(2) การเยี่ยมชมปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติอย่างคร่าว ๆ 1:22:21
.......(3) ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ 1:22:40
.......(4) ปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์ 1:15:06
.......(5) อานาปานสติโดยประสงค์ หมวดที่ ๑-๒ 1:17:59
.......(6) อานาปานสติโดยประสงค์ หมวดที่ ๓-๔ 1:19:09
.......(7) การประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท 1:21:51
.......(8) อานาปานสติกับโพธิปักขิยธรรมและการบรรลุธรรม 1:05:18

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2508 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๒"