2509 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๓

รหัสสวนโมกข์ 837

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
837 6-19 มิ.ย. 23 อบรมพระธรรมจาริก พ.ศ. ๒๕๒๓
.......(1) แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม 0:54:17
.......(2) การชิงสุกก่อนห่ามเพื่อการเผยแผ่ธรรม 1:05:59
.......(3) กำลังหรือทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรม 1:26:53
.......(4) การจาริกเพื่อเผยแผ่ธรรม 1:16:36
.......(5) ลักษณะของผู้รับการเผยแผ่ธรรม 1:07:12
.......(6) มัชฌิมาปฏิปทาในการเผยแผ่ธรรม 0:48:06
.......(7) การสอนโลกุตตรธรรมในการเผยแผ่ธรรม 0:42:17
.......(8) ความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรม 0:56:58

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2509 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๓"