2512 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๖

รหัสสวนโมกข์ 843 - 848

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
843 4-9 ม.ค. 29 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๙
.......(1) หลักการของธรรมทายาท 1:18:30
.......(2) โพธิปักขิยธรรม 1:00:27
.......(3) ปฏิจจสมุปบาท 1:15:30
.......(4) ปฏิจจสมุปบาท (ต่อ) 1:19:51
.......(5) อานาปานสติ 1:16:29
.......(6) ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวนสาม 1:41:42
844 14 ก.ค. 35 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
............ความถูกต้องของ กาย จิต ตัวตน และความว่าง 0:44:13
845 16 ก.พ. 36 นายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง 0:57:12
846 26 ก.พ. 36 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร 0:45:01
847 12 มี.ค. 36 อโรคยา ปรมา ลาภา 0:35:32
848 19 มี.ค. 36 ความถูกต้อง คือ ความไม่มีปัญหา 0:25:22

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2512 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๖"