2513 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๗

รหัสสวนโมกข์ 851 - 858

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
851 7 มี.ค. 36 การตกอยู่ใตัอำนาจของระบบประสาท 0:30:51
852 26 มี.ค. 36 สมาธิเป็นประมุขแห่งการทำจิตไม่ให้มีอารมณ์ 0:22:25
853 8 เม.ย. 36 สิ่งสูงสุดของชีวิต คือ ความถูกต้อง 0:27:49
854 7 ก.พ. 33 ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ 0:56:31
855 26 ม.ค. 33 เทคนิค(ที่มีอยู่)ในธรรมะ 0:54:19
856 12 ส.ค. 33 ชีวิตวัฒนา 0:51:32
857 18 พ.ย. 33 ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต 1:00:14
858 15 ม.ค. 32 อคติเกิดไม่ได้ถ้าเห็นพระไตรลักษณ์ 0:41:20

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2513 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๗"