2514 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๘

รหัสสวนโมกข์ 911 - 918

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
911 24 ก.ค. 18 บัณฑิตสกปรก 0:57:53
912 28 ส.ค. 14 ลักษณะของพระอริยบุคคล 0:58:07
913 31 ธ.ค. 17 ธรรมของสัตตบุรุษไม่เข้าถึงความชรา 0:57:54
914 22 มี.ค. 28 (0) การบวชอยู่ที่บ้าน 1:16:40
914 22 มี.ค. 28 (1) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:14:46
914 22 มี.ค. 28 (2) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:14:26
914 22 มี.ค. 28 (3) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:13:17
914 22 มี.ค. 28 (4) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:15:38
915 15 ก.ย. 21 มาเยี่ยมสวนโมกข์ ท่านควรจะได้อะไร? 0:59:03
916 25 ก.ค. 29 การบังคับตัวเองจำเป็นแก่ทุกคนในโลก (พูดใต้) : การบวช 0:53:56
916 25 ก.ค. 29 การบังคับตัวเองจำเป็นแก่ทุกคนในโลก (พูดใต้) : กิจวัตร 1:07:15
916 25 ก.ค. 29 การบังคับตัวเองจำเป็นแก่ทุกคนในโลก (พูดใต้) : การทำจิตทำใจ 1:11:00
916 25 ก.ค. 29 ธรรมบรรยายแก่พระสังฆาธิการ 0:42:31
917 2 ก.ย. 13 การให้ทาน "ตัวกู" 0:58:09
918 20 ส.ค. 12 การทำความดีเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 0:56:52

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2701 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๘"