2515 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๙

รหัสสวนโมกข์ 921 - 928

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
921 23 ก.พ. 07 ท่านเข้าใจธรรมอย่างไร? 2:50:44
922 23 ต.ค. 30 พุทธศาสนาที่เป็นความรู้ทั่วไปในเบื้องต้น 1:16:06
923 28 ต.ค. 32 ธรรมเทคนิค 1:30:26
924 29 มิ.ย. 34 ธรรมะคู่กับชีวิต 1:24:31
925 18 มี.ค. 34 ธรรมะกับแพทย์ 1:50:24
926 26 พ.ค. 34 ธรรมะคือการกระทำหน้าที่เพื่อความรอดในทุกความหมาย 1:04:35
927 27 ธ.ค. 33 อุดมธรรมสำหรับครูในปัจจุบัน 1:52:42
928 22 เม.ย. 34 ธรรมะเพื่อความมีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ 1:40:35

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2702 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๙"