2516 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๐

รหัสสวนโมกข์ 931 - 938

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
931 3 ส.ค. 34 เจตนารมณ์ของธรรมะมีลักษณะเป็นสหกรณ์ 1:35:14
932 12 พ.ค. 34 ธรรมสหกรณ์ 1:05:25
933 1 ก.ย. 34 การทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม 1:54:12
934 13 ต.ค. 34 มนุษยธรรมทุกระดับ 1:51:31
935 1 ม.ค. 34 "ปีใหม่ที่อะไรดีกว่าปีเก่า, ธรรมะรับปีใหม่" 1:47:48
936 13 ม.ค. 34 เทคนิคแห่งการครองชีวิต 1:49:16
937 22 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับนักธุรกิจการเงิน 1:11:46
938 1 เม.ย. 33 มีปีติอยู่ด้วยธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 1:10:03

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2703 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๐"