2517 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๑

รหัสสวนโมกข์ 941 - 953

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
941 30 เม.ย. 34 ธรรมะทำไมกัน 1:06:18
942 21 ธ.ค. 33 ชีวิตกับป่า 1:23:30
942 21 ธ.ค. 33 การพัฒนาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 0:41:20
943 4 เม.ย. 34 วิญญาณแห่งเทพเจ้าผู้ไม่เห็นแก่ตัว 1:34:37
944 3 ก.พ. 34 คนหนุ่มกับอุดมคติเพื่อสังคม 1:35:21
945 28 มี.ค. 33 ธรรมะสำหรับบัญฑิต 1:00:00
946 27 มิ.ย. 34 การค้าที่เป็นกุศล 0:46:22
947 8 ก.ค. 34 ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษา 0:44:53
948 25 พ.ค. 34 ธรรมะสำหรับลูกเสือ 0:31:29
951 1 ม.ค. 34 ปีใหม่ที่มีจิตใจใหม่ด้วยความถูกต้อง 0:43:44
952 25 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับเกษตรกร 0:51:52
953 10 มี.ค. 34 ครูในฐานะปูชนียบุคคล 1:02:29

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2704 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๑"