2521 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๕

รหัสสวนโมกข์ 1031-1037

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1031 24 ต.ค. 35 ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด (0.34.04)
1033 16 ต.ค. 35 นิพพานนั้นเป็นอายตนะมิใช่อารมณ์ (0.33.30)
1034 22 ต.ค. 35 ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ (0.38.33)
1035 30 ต.ค. 10 ทางแห่งสันติ (1.10.41)
......... 22 เม.ย.14 ความสามัคคี (0.50.37)
1036 15 เม.ย 12 วันสงกรานต์ตามความหมายของผู้มีปัญญา (1.06.36)
..........10 มี.ค. 16 ชีวิตสมรส (0.26.32)
...................... ..... ประโยชน์ของการมีอายุยืน (0.16.49)
1037 01 เม.ย.12 มนุษย์ทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจ้า (1.25.39)
1045 31 ธ.ค. 28 สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า (1.25.39)
1047 01 ธ.ค. 16 จงเตือนตนด้วยตน (1.27.08)
1055 21 ต.ค. 27 (1) ทิฏฐานุคติแห่งการทำงาน (0.28.08)
1055 05 ธ.ค. 27 (2) วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ (0.31.06)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2521 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๕"